ការធ្វើតេស្តឧបករណ៍

ការធ្វើតេស្តសម្ពាធ

Pressure Testing
Pressure Testing
Pressure Testing

ការធ្វើតេស្ត Impul Se

Impul Se Testing

ការធ្វើតេស្ត Impul Se

Tube Assembly

ម៉ាស៊ីនខូចទ្រង់ទ្រាយ

Tube Assembly

ម៉ាស៊ីនភ្លើង

Tube Assembly

ម៉ាស៊ីនពត់កោងស្វ័យប្រវត្តិ 3D

ការដំឡើងបំពង់

Tube Assembly  Customer Case

យើងនឹងសម្អាត 100%
ការដំឡើងបំពង់បន្ទាប់ពី
ការផលិត

ករណីអតិថិជនបំពង់

Tube Assembly  Customer Case
Tube Assembly  Customer Case
Tube Assembly  Customer Case
Tube Assembly  Customer Case